Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie BMZ

dinsdag 16 april 2024

19:30 - 20:45
Locatie

B311 - AB zaal (Hensbeker)

Voorzitter
Hans Marchal
Toelichting

Link naar live-uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling agenda
 2. 2
  Stukken ter advisering (besluitvorming AB)
 3. 2.1

  De rekenkamer heeft het onderzoek naar digitale dienstverlening afgerond in samenwerking met onderzoeksbureau Partners & Propper.
  Het doel van dit onderzoek is om inzicht te bieden aan het algemeen bestuur waar HDSR staat op het gebied van digitale dienstverlening en of er eventuele verbeterpunten zijn. Het onderzoek naar de digitale dienstverlening biedt daarom inzicht in de doeltreffendheid van de digitale dienstverlening in hoeverre inwoners en bedrijven snel en eenvoudig worden geholpen.


  Tijdens de commissievergadering geeft de rekenkamer een toelichting op de resultaten, waarbij bureau Partners & Propper tevens aanwezig is.
  Dit vindt als volgt plaats:
  1. Een lid van de rekenkamer geeft een beknopte inleiding en licht de bestuurlijke aanbevelingen toe.
  2. De commissie wordt de gelegenheid gegeven om te reageren met vragen aan de rekenkamer en/of bureau Partners & Propper.
  3. De commissie wordt de gelegenheid gegeven om te reageren op de (schriftelijke) bestuurlijke reactie van het college.

  Voorgesteld besluit

  Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:
  1. Kennis te nemen van de resultaten van het onderzoek van de Rekenkamercommissie.
  2. In te stemmen met de aanbevelingen van het rapport.
  3. Het college op te dragen over een jaar de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen aan het algemeen bestuur te rapporteren (middels het bestuursverslag).

 4. 2.2

  Ons waterschap kent een onafhankelijke externe bezwaarschriftencommissie. Deze commissie, bestaande uit mensen die niet bij het waterschap werkzaam zijn, adviseert bij ingediende bezwaarschriften tegen besluiten van het waterschap. Formeel is de commissie een externe commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. De commissie hanteert bij haar taakuitoefeningen de regels en plichten zoals vastgelegd in de Verordening behandeling bezwaren Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
  Deze verordening dateert uit 2001 en dient te worden geactualiseerd. De nu voorgestelde verordening is tekstueel geactualiseerd. Daarnaast zijn er een klein aantal inhoudelijke wijzigingen opgenomen. Daarbij is ook rekenschap genomen van het wetsvoorstel ‘Wet versterking waarborgfunctie Awb’, dat tussen 1 februari 2024 en 31 juli 2024 ter consultatie ligt. Dit wetsvoorstel beoogt de Algemene wet bestuursrecht op een aantal aspecten te wijzigen, hetgeen ook raakt aan de taakuitoefening van de bezwaarschriftencommissie.

  Voorgesteld besluit

  Het Algemeen bestuur wordt voorgesteld:
  1. De Verordening commissie bezwaarschriften Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (DM 1980491)vast te stellen.

 5. 2.3

  In de AB-vergadering van 16-11-2022 is motie 021-2022 ‘Verkenning watergebruik als grondslag voor de zuiveringsheffing’ aangenomen. De motie kent het volgende verzoek:

  • Een eerste verkenning naar mogelijkheden en beperkingen bij het hanteren van watergebruik als grondslag voor de zuiveringsheffing;
  • Het AB daarover te informeren.
   Op basis van het bovenstaande verzoek is een onderzoek uitgevoerd door adviesbureau Tauw B.V. met als opdracht de mogelijkheden en beperkingen van het hanteren van het waterverbruik als grondslag voor de zuiveringsheffing voor woningen te onderzoeken.


  Deze informatienota met bijgevoegde onderzoeksrapport geeft antwoord op motie 021-2022 ‘Verkenning watergebruik als grondslag voor de zuiveringsheffing’.

  Voorgesteld besluit

  De commissie BMZ wordt voorgesteld:
  Kennis te nemen van het onderzoeksrapport ‘Onderzoek alternatieve grondslag zuiveringsheffing’ van Tauw B.V uitgevoerd in antwoord op de motie 021-2022 ‘Verkenning watergebruik als grondslag voor de zuiveringsheffing’.

 6. 3
  Stukken ter consultatie (besluitvorming college)
 7. 4
  Informerend deel
 8. 5
  Mededelingen
 9. 6
  Ingekomen stukken
 10. 7
  Rondvraag
 11. 8
  Sluiting